fbpx
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Αναζωογονησης Ορεινων και Ακριτικων περιοχων (Αναθεωρημένο Σχέδιο του 2021)

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Αναζωογονησης Ορεινων και Ακριτικων περιοχων (Αναθεωρημένο Σχέδιο του 2021)

 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.
Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προκλήσεις.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές / κοινότητες (258), εντός οικιστικών ζωνών και οικιστικών περιοχών, όπως πιο κάτω. Αναλυτικοί κατάλογοι των κοινοτήτων/περιοχών εφαρμογής του Σχεδίου ανά γεωγραφική περιοχή εφαρμογής παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021. Ο προϋπολογισμός δεσμεύεται με τις εγκρίσεις που δίδονται, ανά γεωγραφική περιοχή εφαρμογής. Τηρούνται δηλαδή τρεις (3) κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ένας κατάλογος για τις ακριτικές περιοχές Παράρτημα Β1, ένας κατάλογος για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Παράρτημα Β2 και ένας κατάλογος για τις εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές Παράρτημα Β3. Τυχόν εξοικονομήσεις από μη απορρόφηση/αξιοποίηση πιστώσεων από δικαιούχους παραχωρούνται σε άλλους αιτητές που υπόβαλαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους και έχουν αξιολογηθεί θετικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια, όπως για την,
– ανέγερση κατοικίας,
– αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
– αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας,
– απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
– απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

 • Μονήρες άτομο μέχρι €20.000
 • Ζεύγος μέχρι €30.000
 • Νεαρό Ζεύγος – να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι €45.000
 • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €35.000
 • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) – να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €50.000
 • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €55.000
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές
 • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €15.000.

Δικαιούχοι του σχεδίου

Ο αιτητής του σχεδίου θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.
 • Η κατοικία που θα αποκτήσει θα χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση για τουλάχιστον δέκα χρόνια.
 • Δεν έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από άλλο Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο (εκτός από τις επιδοτήσεις για ενοικίαση στέγης). Στην περίπτωση ζεύγους, Θα πρέπει και ο σύζυγος να μην έχει λάβει προηγούμενη οικονομική ενίσχυση.
 • Να μην κατέχει ή να μην κατείχε τα τελευταία πέντε χρόνια, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, άλλη ιδιόκτητη κατοικία, τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγος/συμβίος του.


Κριτήρια κατοικίας και τεμαχίου

 • Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο Θα πρέπει να είναι εντός ορίων Οικιστικής Ζώνης.
 • Θα πρέπει να έχει ήδη εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής. Σε αυτό το άρθρο έχω αναρτήσει όλα τα
 • Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 200τ.μ. και σε περίπτωση απόκτησης υφιστάμενης κατοικίας τα 250τ.μ.
 • Οι αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής Θα απορρίπτονται.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Αιτήσεις υποβάλλονται στο τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Αίτησης (Παράρτημα Γ). Η υποβολή αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους γίνεται στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Λευκωσία και από τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy) και των Επαρχιακών Διοικήσεων (www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή στην οποία εμπίπτει η υπό εξέταση περίπτωση. Κατά την παραλαβή της αίτησης εκδίδεται απόδειξη παραλαβής και γίνεται πρωτοκόλληση. Η ημερομηνία παραλαβής λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση.


Το Έντυπο Υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω έντυπο. Επισημαίνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας αίτησης ή υποβολή πρόσθετων στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η συμπλήρωση/αναθεώρηση θα πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου η αίτηση και θα
κατατάσσεται σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα και σύμφωνα με την νέα ημερομηνία υποβολής.

Το αναθεωρημένο Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2021 και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 

Αν Ενδιαφέρεστε να μελετήσετε τη δική σας περίπτωση και να δείτε αν μπορείτε και εσείς να εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να χορηγηθείτε για το πιο πάνω σχέδιο τότε πατήστε εδώ ή καλέστε μας στο 25311922 ή 96769849

 

Απαραίτητα Έντυπα/Εγγραφα:

1. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών.pdf

2. Παράρτημα Β_Κατάλογος Περιοχών και Οδών.pdf

3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β1_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.pdf

4. Παράρτημα Γ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης.docx

5. Παράρτημα Δ_Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης.pdf

6. Παράρτημα Ε_Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης.pdf
 

 

Share this post